About

Reading time ~1 minute


北京 海淀

无产阶级程序员
出身工农家庭

智力平庸但喜求新知
样样粗通终难得甚解
不期千里仍爱积跬步

一箪食
一瓢饮
在陋巷
亦能自得其乐